Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Deklaracja dostępności

ZDiTM w Lublinie > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zdtm.lublin.eu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • w części obrazków brakuje tekstów alternatywnych
 • część plików PDF, które powstały poprzez zeskanowanie dokumentów, nie jest dostępnych cyfrowo
Wyłączenia
 • pliki graficzne z mapami i schematami
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Fisz.
 • e-mail: mfisz@zdtm.lublin.eu
 • telefon: 81 466 29 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokal ul. Nałęczowska 14

 • Biuro Obsługi Klienta i Punkt Sprzedaży Biletów nr 1 zlokalizowane na parterze budynku bez obszaru kontroli . Do wejścia prowadzą trzystopniowe schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z korytarza prowadzą wejścia bezpośrednio na salę obsługi BOK i PSB-1.
 • Siedziba główna zlokalizowana na I piętrze budynku. Wejście przez obszar kontroli - wydawane są przez ochronę budynku identyfikatory umożliwiające dostęp do piętra i wind. Dostęp na I piętro tylko windami osobowymi.
 • Windy, korytarze dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Brak odrębnie wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - petentów ZTM.

Wejście do budynku ul. Nałęczowska 14

Budynek Dworca Lublin na ulicy Dworcowej 2

 • płytki prowadzące,
 • pętla indukcyjna,
 • obniżone stanowiska kasowe do 90 cm,
 • windy,
 • opisy w alfabecie Braille’a w windach i na stanowiskach autobusowych,
 • obniżone krawężniki do poziomu 0,
 • przewijak dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie przedstawia budynek Dworca Lublin

Budynek przy ulicy Krochmalna 13j

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Cukrowniczej,
 • Do wejścia prowadza schody bez podjazdu dla wózków,
 • Nad wejściem nie ma głosników systemu naprowadzającego dźwiekowo osoby niewidome lub słabowidzące
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami bezpieczeństwa,
 • W budynku nie ma windy,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Nie możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu ani online.

Budynek przy ulicy Krochmalna 13i

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od frontu budynku, dwa od strony parkingu,
 • Do budynku prowadzi wejście bez schodów oraz bez podjazdu dla wózków,
 • Nad wejściem nie ma głosników systemu naprowadzającego dźwiekowo osoby niewidome lub słabowidzące,
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami bezpieczeństwa,
 • W budynku nie ma windy,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Nie możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu ani online.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie udostępnia następujące aplikacje mobilne