Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Petycje

ZDiTM w Lublinie > Petycje

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE

LP.Przedmiot PetycjiSposób załatwienia
2015
1. Wykonanie progów zwalniających w ul. Śniadeckiego Poinformowano wnoszących o deklaracji Zarządu Dzielnicy dotyczącej rekomendacji postulowanego zadania do realizacji ze środków rezerwy celowej
2. Budowa oświetlenia w ul. Makowej Poinformowano wnoszących o możliwości realizacji zadania w przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin
3. Budowa oświetlenia w ul. Parczewskiej Zadanie zostało ujęte w wykazie potrzeb remontowo-inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych a możliwość realizacji zadania będzie rozważana przy tworzeniu budżetu miasta na lata następne.
2016
1. Budowa kładki dla pieszych przy ul. Montażowej Poinformowano wnoszących o braku możliwości realizacji postulowanego zadania
2017
1. Kompleksowy remont ul. Węglinek Poinformowano wnoszącego, że ze względu na ograniczenia budżetowe wykonanie remontu w roku 2017 nie jest możliwe.
2. Zmiana organizacji ruchu na ul. Głębokiej i ul. Obrońców Pokoju w Lublinie. Poinformowano wnoszącego, że do czasu przebudowy ul. Głębokiej nie planuje się zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Głęboka – ul. Raabego. Ponadto przekazano stanowisko ZDiM uznające za zasadne pozostawienie odcinka ul. Obrońców Pokoju pomiędzy ul. Uniwersytecką i ul. Raabego jako jednokierunkowego.
2018
1. Budowa ul. Kaskadowej Poinformowano wnoszącego, że zadanie jest zasadne ale jego realizacja wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lubin. Zadanie zostało ujęte w uchwale budżetowej na rok 2019 i będzie realizowane.
2. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w ul. Puchacza Realizację zadania uznano za zasadną. Zaproponowano finansowanie prac ze środków rezerwy celowej, którą dysponuje rada dzielnicy.
3. Budowa brakującego fragmentu ul. Trześniowskiej Poinformowano wnoszącego, że ZDiM złoży wniosek do projektu budżetu miasta Lublin na rok 2019 w zakresie budowy ul. Trześniowskiej. W uchwale budżetowej na rok 2019 ujęto opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.
4. Remont ul. Wrocławskiej Poinformowano wnoszącego, że finansowanie remontu w roku 2018 jest niemożliwe. W ul. Wrocławskiej prowadzone były standardowe roboty utrzymaniowe.
5. Wykonanie zatok dla autobusów przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Lotnicza 1 i Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie W ramach środków zabezpieczonych w planie finansowym na 2018 r. w ul. Pogodnej, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Krańcowej, wykonane zostały zatoki postojowe poprzez ułożenie na trawnikach płyt ażurowych.
6. Wykonanie oświetlenia w ul. Łużyczan na odcinku od ul. Nałęczowskiej do budynku Łużyczan 16 Realizację zadanie uznano za zasadną. Zaproponowano finansowanie prac ze środków rezerwy celowej, którą dysponuje rada dzielnicy.
7. Montaż progów zwalniających wzdłuż budynków przy ul. Niepodległości 2, 4, 6 oraz 8 (działka 16/19) Postulat uznano za niezasadny.
8. Poprawa infrastruktury ul. Mgielnej Poinformowano wnoszącego o braku możliwości realizacji postulatu w roku 2018. W planie finansowym na rok 2019 zadanie również nie zostało ujęte.
9. Zamontowanie barierek w rejonie przystanku Perłowa przy ul. Jana Pawła II Postulat został rozpatrzony negatywnie.
10. Wykonanie przejścia wyniesionego w ul. Kustronia Postulat został rozpatrzony negatywnie.
11. Wykonanie odcinka nowej nawierzchni ul. Janowskiej Poinformowano wnoszącego, że finansowanie budowy w roku 2018 jest niemożliwe. We wskazanym rejonie realizowane były standardowe roboty utrzymaniowe.
12. Remontu schodów od al. Kompozytorów Polskich do budynków przy ul. Paganiniego 7, 9 oraz Paganiniego 15, a także remontu nawierzchni chodników w pasie drogowym przed budynkiem Paganiniego 13 i 15, Remontu schodów od al. Kompozytorów Polskich do budynków przy ul. Paganiniego 7, 9 oraz Paganiniego 15, a także remontu nawierzchni chodników w pasie drogowym przed budynkiem Paganiniego 13 i 15,
2019
1. Przebudowa ul. Sarniej Poinformowano wnoszącego, że finansowanie przebudowy drogi w roku 2019 jest niemożliwe. W ul. Sarniej prowadzone będą standardowe roboty utrzymaniowe.
2. Budowa ul. Spadowej Poinformowano wnoszącego, że finansowanie budowy drogi w roku 2019 jest niemożliwe a ubytki w nawierzchni będą uzupełniane.
3. Przebudowa ul. Raszyńskiej Postulat uznano za zasadny. Zadanie zostało zgłoszone jako wniosek do projektu budżetu miasta Lublin na rok 2020.
4. Rozbudowa ul. Zorza Poinformowano wnoszącego, że w budżecie miasta Lublin na rok 2019 zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zorza o realizacji robót w 2020 r. rozstrzygnie RML uchwalając uchwałę budżetową.
2020
1. Przebudowa ul. J.I. Kraszewskiego Poinformowano wnoszącego, że finansowanie przebudowy drogi w roku 2020 jest niemożliwe. W trakcie roku budżetowego będą rozważane możliwości realizacji dodatkowych przedsięwzięć, w tym przebudowa ul. J. I. Kraszewskiego.
2. Budowa ul. Berylowej Poinformowano wnoszącego, że wskazany odcinek ul. Berylowej jest obecnie w fazie projektowania. Do czasu podjęcia działań inwestycyjnych zmierzających do budowy w pełni wyposażonej ulicy obecne utwardzenie drogi o charakterze tymczasowym ma służyć jako obszar do obsługi pobliskiej szkoły podstawowej.
3. Przebudowa ul. Zorza Postulat uznano za zasadny. Zadanie zostało zgłoszone do projektu budżetu miasta Lublin na rok 2021. Trwa procedowanie nad wydaniem ZRiD.
4. Budowa chodnika przy ul Jantarowej Finansowanie budowy chodnika w roku 2020 jest niemożliwe. W przypadku uznania przedmiotu inwestycji jako niezbędnej należy dążyć do zarezerwowania środków na ten cel w budżecie miasta na lata następne m. in. za pośrednictwem rady dzielnicy.
5. Naprawa nawierzchni chodników w mieście Lublin Ubytki w nawierzchni chodników są na bieżąco monitorowane i odchwaszczane aby utrzymać nawierzchnie we właściwym stanie technicznym. W ramach posiadanych środków finansowych na bieżące utrzymanie realizowane są sukcesywnie remonty nawierzchni chodników, których stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu.
2021
1. Przebudowa ul. J.I. Kraszewskiego Poinformowano wnoszącego, że finansowanie przebudowy drogi w roku 2020 jest niemożliwe. W trakcie roku budżetowego będą rozważane możliwości realizacji dodatkowych przedsięwzięć, w tym przebudowa ul. J. I. Kraszewskiego.
2. Budowa ul. Berylowej Poinformowano wnoszącego, że wskazany odcinek ul. Berylowej jest obecnie w fazie projektowania. Do czasu podjęcia działań inwestycyjnych zmierzających do budowy w pełni wyposażonej ulicy obecne utwardzenie drogi o charakterze tymczasowym ma służyć jako obszar do obsługi pobliskiej szkoły podstawowej.
3. Przebudowa ul. Zorza Postulat uznano za zasadny. Zadanie zostało zgłoszone do projektu budżetu miasta Lublin na rok 2021. Trwa procedowanie nad wydaniem ZRiD.
4. Budowa chodnika przy ul Jantarowej Finansowanie budowy chodnika w roku 2020 jest niemożliwe. W przypadku uznania przedmiotu inwestycji jako niezbędnej należy dążyć do zarezerwowania środków na ten cel w budżecie miasta na lata następne m. in. za pośrednictwem rady dzielnicy.
5. Naprawa nawierzchni chodników w mieście Lublin Ubytki w nawierzchni chodników są na bieżąco monitorowane i odchwaszczane aby utrzymać nawierzchnie we właściwym stanie technicznym. W ramach posiadanych środków finansowych na bieżące utrzymanie realizowane są sukcesywnie remonty nawierzchni chodników, których stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu.
2022
1. Remont ul. Janowskiej Poinformowano wnoszącego, że finansowanie przebudowy drogi w roku 2022 jest niemożliwe i w razie potrzeby będą zlecone prace w niezbędnym zakresie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie. Wniosek w sprawie wykonania remontu ul. Janowskiej zostanie zgłoszony do projektu budżetu miasta na rok 2023.
2. Poprawa estetyki ul. Kościuszki Poinformowano wnoszącego, że finansowanie przebudowy drogi w roku 2022 jest niemożliwe i w razie potrzeby będą zlecone prace w niezbędnym zakresie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie. Wniosek w sprawie wykonania remontu ul. Kościuszki zostanie zgłoszony do projektu budżetu miasta na rok 2023.
2023
1. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Krężnickiej Poinformowano wnoszącego, że nie udało się zabezpieczyć środków finansowych w budżecie miasta na 2023 rok niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej a także budowy oświetlenia w ww. lokalizacji.
2. Wykonanie warstwy bitumicznej na ul. Orzechowej oraz ul. Sekwojowej Poinformowano wnoszącego, że nie udało się zabezpieczyć środków finansowych w budżecie miasta na 2023 rok niezbędnych do wykonania warstwy bitumicznej we wskazanej lokalizacji
3. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zemborzyckiej i ks. W. Granata Poinformowano wnoszącego, że inwestor zewnętrzny zbudował kanalizację techniczną sygnalizacji świetlnej jednak z uwagi na brak środków finansowych w budżecie miasta nie planuje się na chwilę obecną budowy sygnalizacji świetlnej
4. Utwardzenie ulicy Majerankowej Poinformowano wnoszącego, droga jest drogą nieurządzoną i wymaga Budowy. Ponadto poinformowano, że Rada Dzielnicy Ponikwoda posiada do dyspozycji środki na działania i w zasadne jest przedstawienie wniosku Radzie Dzielnicy Ponikwoda.
2024
1. Zły stan techniczny ul. Wołynian Poinformowano wnoszącego, że nie udało się zabezpieczyć środków finansowych w budżecie miasta na 2024 rok niezbędnych do realizacji tego zadania

 

Petycja o dokończenie remontu - ul. Namysłowskiego

Petycja w sprawie wykonania zatok dla autobusów przy SP nr 31 przy ul. Lotnicza 1 i SP nr 33 przy ul. Pogodnej 19
Petycja w sprawie wykonania oświetlenia w ul. Łużyczan na odcinku od ul. Nałęczowskiej do budynku Łużyczan 16
Petycja w sprawie remontu schodów przy Paganiniego 7, 9 i 15 oraz chodnika przy al. Kompozytorów Polskich
  • Petycja w sprawie remontu schodów ul. Paganiniego 7, 9, 15 i chodnika w al. Kompozytorów Polskich
  • Odpowiedź na petycję remont schodów ul. Paganiniego 7, 9, 15 i chodnika w al. Kompozytorów Polskich
Petycja w sprawie budowy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie
Petycja w sprawie remontu ul. Żelaznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Garbarska do skrzyżowania z ul. Pawią.
Petycja w sprawie ul. Nałkowskich
Petycja w sprawie utwardzenia ul. Bełżyckiej i Folwarcznej
Petycja w sprawie budowy sięgacza ul. Tęczowej