Witamy na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Uprawnienia-dzieci i młodzież niepełnosprawna

Dla pasażera > Uprawnienia-dzieci i młodzież niepełnosprawna

Uprawnienia w komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obowiązujące od 1 sierpnia 2015 r.

1. Zakres i podstawa uprawnień dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i osób im towarzyszących

Zgodnie z Uchwałą nr 205/VIII/2015 RM Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. do przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie uprawnieni są między innymi:

Pkt

Osoby uprawnione
do przejazdów bezpłatnych

Podstawa uprawnienia
/dokument poświadczający
uprawnienie/

1

Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 16 roku życia

a) ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji albo Ministra Kultury, wydana przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością,

b) orzeczenie zespołu orzekającego niepełnosprawność lub ważna legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

2

Dzieci i młodzież będące osobami niepełnosprawnymi od 16 do ukończenia 26 roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (I, II, III grupa inwalidzka) przy przejazdach z miejsca zamieszkania do  placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej  i z powrotem

a) ważna legitymacja szkolna według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji albo Ministra Kultury, wydana przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną niepełnosprawnością,

 

        b) zarejestrowane w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, Zaświadczenie dla osoby niepełnosprawnej wystawione przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej, wg wzoru ustalonego przez ZDiTM w Lublinie. Zaświadczenie ważne jest na okres wskazany przez wystawcę, lecz nie dłużej niż na 1 rok od daty rozpoczęcia zajęć. 

3

Towarzyszący osobom  niepełnosprawnym wymienionym w pkt. 1 i 2 (z wykluczeniem osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy, III grupa inwalidzka) opiekun, któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób wymienionych w p. 1 i 2 (tj. po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po niego) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej– placówka oświatowa, ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej

a) w przypadku szkół, przedszkoli - zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową dla opiekuna ucznia o wzorze: MI-1/2002


b) w przypadku pozostałych placówek - zarejestrowane w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność podopiecznego, Zaświadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wystawione przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej wg wzoru ustalonego przez ZDiTM w Lublinie. Zaświadczenie na okaziciela wydawane w 1 egzemplarzu ważne jest na okres wskazany przez wystawcę, lecz nie dłużej niż na 1 rok od daty rozpoczęcia zajęć. 

2. Zasady wypełniania i rejestracji Zaświadczeń dla osoby niepełnosprawnej/opiekuna osoby niepełnosprawnej

1. Zaświadczenie (stronę 1) wypełnia ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia czy warsztaty terapii zajęciowej; W przypadku gdy osoba niepełnosprawna korzysta z rehabilitacji w kilku ośrodkach jednocześnie (znajdujących się pod różnymi adresami) każdy z ośrodków winien wypełnić odrębne Zaświadczenie.

2. Ośrodek może wydać po 1 egzemplarzu Zaświadczenia dla osoby niepełnosprawnej i dla opiekuna osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że w Zaświadczeniu dla opiekuna wpisane winny być dane osobowe i adresowe osoby niepełnosprawnej  - z dokumentu takiego korzystać może dowolna osoba będąca opiekunem (w tym przypadku jest to dokument na okaziciela).

3. Wypełnione przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia czy warsztat terapii zajęciowej Zaświadczenie należy zarejestrować w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. W tym celu należy:
a) przedstawić wypełnione zaświadczenia w Punkcie Sprzedaży Biletów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie nr 1 mieszczącym się przy ul. Nałęczowska 14 (pn.-pt. 7:15-16:45)
b) okazać dokument potwierdzający niepełnosprawność osoby na jaką zaświadczenie jest wydane;
 
4. Druk Zaświadczenia dla osoby niepełnosprawnej/opiekuna osoby niepełnosprawnej można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej ZDiTM w Lublinie www.zdtm.lublin.eu bądź w formie papierowej w Punktach Sprzedaży Biletów ZDiTM w Lublinie (ul. Nałęczowska 14 lub Zielona 5).